اطلاعیه گفتگوهای زندان، درباره شیوع ویروس کرونا و وضعیت زندانیان ایران: فریاد انسانهای دربند وزندانیان اسیردر چنگال جمهوری اسلامی باشیم

کارگران، زحمتکشان، معلمان، دانشجویان، دانش آموزان، عموم مردم ایران

 انسانهای آگاه جهان

فریاد انسانهای دربند وزندانیان اسیردر چنگال جمهوری اسلامی باشیم

همزمان با خیزش آبان و دی ماه 1398و یورش و کشتارگسترده مردم، موج فزاینده دستگیری ها بار دیگر زندانهای جمهوری اسلامی مملو ازنسل جدیدی از زندانیان سیاسی شده است. زندانیانی که برای نان، کار، آزادی و اداره شورائی گام به عرصه نبرد نهاده بودند.ـ

سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار در کنار تبعیض طبقاتی، جنسیتی، قومیتی چهره کریه خود را به وحشیانه ترین شکل، چنان آشکار نموده است که جای هیچگونه توهمی نسبت به رژیم برای اقشار مختلف مردم ایران باقی نگذاشته است.ـ

سیل، زلزله، خشکسالی و بلایای دیگر طبیعی و غیر طبیعی، زبونی و ناتوانی دستگاه حاکمه را که بر مبنای سرکوب، دروغ  و ریا استوار است عریان تر ساخته است.ـ

در این روزها با شیوع بیماری کرونا درحالی که نگرانی در میان مردم موج می زند، جمهوری اسلامی که تمام امکانات و نیروی خود را برای حفاظت از هیئت حاکمه متمرکز کرده است، کوچکترین مسئولیتی در برابر اقشار مختلف جامعه، به ویژه کارگران و زحمتکشان و اقشار آسیب پذیر جامعه حس نمی کند.ـ

زندانهای ایران مملو از زندانیان سیاسی و غیرِ سیاسی است که در گذشته از وضعیت اسفبارِ بهداشت و درمان به شدت رنج می بردند و امروز بیش از پیش در معرض ابتلا به ویروس کرونا در زندانها هستند. از این رو جان هزاران انسان در بند در خطر جدی قرار دارد.ـ

گفتگوهای زندان به عنوان بخشی از جان به دربردگان کشتارهای زندانیان سیاسی در دهه 60 ضمن هشدار به خانواده زندانیان از تمامی کارگران، زحمتکشان، زنان، مردان، معلمان و محصلان و انسانهای آگاه، همچنین مجامع بین المللی می خواهد که پیگیر نجات جان زندانیان در ایران باشند و برای جلو گیری از یک فاجعه انسانی گسترده دیگر تلاش کنند. ـ

بدیهی است مسئولیت هر اتفاقی برای زندانیان همانند اتفاقات و فاجعه گسترده ای که امروزه در سطح جامعه به چشم می خورد، به عهده نظام سرکوبگر و جنایت کار جمهوری اسلامی است. کسانی که جان و سلامت زندانیان و از آن وسیع تر، تمام مردم ایران را به خطر می اندازند، بایستی پاسخگوی اعمالشان باشند.ـ

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد کلیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی

گفتگوهای زندان

ـ 7اسفند 1398