ما اینیم، شعری از سعید یوسف

نه اهلِ گفتن زور و نه اهلِ تمکینیم
مرامِ ما همه آزادگی ست، ما اینیم

ندای خشمِ جهانی اسیرِ بیدادیم
مبین که پیروِ دین گاه و گاه بی دینیم

گرسنه ایم و ستمدیده ایم و آواره
اگر جنودِ خدائیم و گر شیاطینیم

گهی چو مزدکیان زیر تیغِ نوشروان
گهی چو قومِ چچن زیر بمبِ پوتینیم

گهی چو ارمنیان زیر چکمه ی ترکان
گهی چو تبتیان زیر سلطه ی چینیم

سپاهِ برده ی مغلوب در قلمروِ روم
یهودیانِ اسیرِ جنونِ برلینیم

به گینه، اندونزی، در پراگ، در شیلی
به قارنا و حلبچه، به دیرِ یاسینیم

خروشِ شعله ورِ ملتی لگدمالیم
وجودِ منفجرِ مردمِ فلسطینیم

خراب باد ز بنیان حکومتِ زر و زور
که نکبتِ همه عالم ازین دو می بینیم

(سعید یوسف)

https://t.me/schabname/6105