گفتگو با اردشیر مهرداد: زندان شاهنشاهی و شکنجه‌های ساواک – گذشته‌ای که نگذشته است!


اسناد و گزارش‌های نهمین #گردهمایی_سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران
گفتگوی همایون ایوانی با اردشیر مهرداد، درباره دستگیری و شکنجه‌‌های ساواک در دهه چهل و پنجاه شمسی
این گفتگو در روز یکشنبه ۱ اکتبر ۲۰۲۳ در بخش „گذشته ای که نگذشته است: زندان شاهنشاهی و شکنجه‌‌های ساواک “ ارائه شد