حکم اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد اجرا شد

وفا آذربار #پژمان فاتحی #محم فرامرزی و #محسن مظلوم بعد از ۱۹ماه بازداشت و شکنجه، با طنابِ دار جمهوری_اعدام به قتل رسیدند.

حکم اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد اجرا شد

حکم اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد به نام‌های #محسنمظلوم، #محمدفرامرزی، #وفاآذربار و #پژمانفاتحی  در حالی که پرونده آنها پر از ایراد و ابهام بود و در تمام دوران بازداشت ۱۸ ماهه خود از حق دسترسی به وکیل  و تماس با خانواده محروم بودند در زندان قزلحصار کرج اجرا  شد.

آسمان می‌گوید:
ستارەای از من را کور می‌کنند
در گنبدم دەها ستارەی دیگر طلوع می‌کنند…

زمین می‌گوید:
درختی از من را می‌بُرَّند
در بیشەام دەهای دیگر می‌رویَند…

و تو هم ای سرچشمە!
چشمەای از تو را می‌خشکانند
در دامنەات دەها چشمەی دیگر می‌جوشند…

سال کتاب
سال زن
سال کودک…
تو ای نمایندەی جوامع ملل متحد!
اینجا در سال کتاب
قلم را کُشتند
اینجا در سال زن
کودکان را کشتند
اینجا در سال کودک
مادران را کشتند…
اینجا
امسال همانند پار
پار همچون پیرار
اینجا سال تنها یک نام دارد:
سال زندان و اعدام و دار…

شیرکو_بیکس

بازنشر
https://t.me/khizesche

حَیّ علی الدّار بشتابید بسوی دار

این صدای آیشمن است که از مناره ها به گوش ما می رسد؛ مایی که از پیش مرده ایم!! ما مردم ایران!!

بر مناره های محل عبادتِ پول، این قادر متعال طناب دار افکنده اید؛ چون، جز کشتن مشروعیتی برای بقا ندارید.

از صدای مؤذن بر آسمان ایران خون می بارد. خون قوت غالب شماست، در شروعِ صبح !

آیشمن قربانیانِ خدایگان را نه به اتاق های گاز، که به مساجد فرا می خواند. مگر نه اینکه اعدام عبادت است!!!

خدایگان به کدام سفر می رود که فرشِ خون بر قدوم او پهن شده است؟!

نماز خون بر سجاده خون، کدامین خدای را مست و مدهوش می سازد؟

سفره کدامین خون آشام با جگر مادران و خونابه فرزندان اعدامیان تزئین می شود؟!

هان! اربابان قدرت! تمام می شوید، این سنت تاریخِ قداره بندان خون آشام است که بر دستان مردم عصیانگر رقم خواهد خورد.

@kashowranews