در ارتباط با مراسم یادمان زنده یاد هوشنگ عیسی بیگلو

طرح از گفتگوهای زندان
طرح از گفتگوهای زندان

گرامی داشت یاد انسان های مبارزی که با ایستادگی و پایداری در شکنجه گاههای رژیم های سرمایه داری شاه و جمهوری اسلامی مقاومت و آزادی را فریاد زدند وظیفه

طرح از گفتگوهای زندان

طرح از گفتگوهای زندان

هر عنصر آگاه و انقلابی، به ویژه زندانیان سیاسی سابق است. خبر فوت هوشنگ عیسی بیگلو یکی از این انسانهای مقاوم و مبارز باعث تاسف و اندوه ما شد.

   روز 28 فوریه 2015 مراسم یادمان زندانی سیاسی زمان شاه هوشنگ عیسی بیگلو وکیل مبارز و شخصیت برجسته سیاسی در شهر کلن آلمان برگزار می شود.

گفتگوهای زندان ضمن گرامی داشت یاد این عزیز و هم دردی با خانواده و بازماندگان او، ضمن همراهی در این مراسم انسان های آگاه و مبارز را به مشارکت در این مراسم فرامی خواند.

گفتگوهای زندان

12.02.2015

در همین زمینه مراجعه کنید

مراسم یادمان زنده یاد هوشنگ عیسی بیگلو وکیل مبارز و شخصیت برجسته سیاسی و انقلابی‌ در دو رژیم

پروانه میلانی از فعالین خاورانی و عيسى بيگلو از زندانيان مقاوم زمان شاه دیگر در میان ما نیستند

آخرین دیدارم با هوشنگ در هلند، مسعود فروزش راد