« بیاد رفیق پیکارگر تراب حق شناس مبارزی که جهان وطن او بود»

تراب حق شناس
تراب حق شناس

 

« بیاد رفیق پیکارگر تراب حق شناس مبارزی که جهان وطن او بود»

 

سال 94 ، سال اندوه از دست دادن مادران، سال از دست دادن مادران خاوران، سال از دست دادن یاران، سال از دست دادن رفقا و همرزمان، سال تداوم حیات ننگین جمهوری اسلامی، سال مقاومت و مبارزه، سال ایستادگی، سال اعتراض کارگران و زحمتکشان.

همیشه اخبار ناگوار سریعتر منتشر می گردد، مطلع شدیم رفیق پیکارگر و كمونيست تراب حق شناس، از آخرين يادگارهاى نسل مبارزين شجاع و صديق دهه چهل، از پشتيبانان پيگير آرمان خلق فلسطين،   دیده بر جهان فرو بست. او که قریب به نیم قرن در صف مبارزه برای آزادی و برابری بود ما را ترک نمود.  رفيق تراب حق شناس جزو معدود مبارزينى بود كه در زمان حيات هميشه مورد تاييد و احترام نسل چپ ديروز و امروز ايران بوده است. او افق سوسياليستى  راهرگز گم نكرد و هميشه در تلاش ثبت، جمع آورى و انتقال تجارب ارزنده خود به ديگران بوده است.رفیق تراب از فرهیختگان عرصه هنر وادب نیزبود، اوبعنوان یکی از قله هاى تعهد به آرمان فرودستان در یادها خواهد ماند

ما خود را در اندوه فقدان رفیق تراب حق شناس با خانواده، رفقا و همرزمان عزیزش سهیم می دانیم.

 

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

گفتگوهای زندان

27.01.2016