فرخنده: یاد یاران- به یاد رفیق بهرام میهن – در هفتمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، آلمان، هانوفر، 2017