سخنرانی همایون ایوانی: یادمانه و آگاهی طبقاتی-اجتماعی – بخش حافظه، مفاهیم و رویکردها – هفتمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران -آلمان – هانوفر – 2017

در روز نخست هفتمین گردهمایی سراسری، موضوع حافظه،مفاهیم و رویکردها مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در این بخش همایون ایوانی به مسئله یادمانه و آگاهی طبقاتی – اجتماعی پرداخت: «اگر آگاهی طبقاتی، روند و فرایند دست‌یابی به دانش، تجربه و آگاهی یک گروه اجتماعی یا یک طبقه از وضعیتش، از تاریخش، از هویت جمعی‌اش می‌باشد، پس تلاشی که برای انباشتن و انتقال این تجربه، دانش و آگاهی در روند شکل‌دهی به یادمانه اجتماعی، گروهی و فرهنگی صورت می‌گیرد، حلقه‌ای مهم برای گذر از سطوح رشد، بلوغ و باروری یک گروه اجتماعی یا طبقه است که هیچ‌گاه در طول تاریخ معاصر ایران، مجال نیافته به صورت مستمر دانش و تجربه خود را گردآوری کند و به نسل بعدی واگذارد. کاستی بزرگ در این است که گذر آگاهانه از روایت‌های فردی به یک آگاهی و دانش جمعی و یا طبقاتی هنوز افتان و خیزان به راه خود ادامه می‌دهد و اهمیت هر یک از عناصر تشکیل‌دهنده یادمانه، حتی در میان کنشگران اجتماعی و سیاسی، به اندازه کافی درک نشده است.»ـ

فیلم سخنرانی و مطالب مرتبط قبلی را می توانید در لینک های زیر بخوانید و یا ببینید

 

مطالب مرتبط

http://dialogt.de/yadmaneh_1/

سخنرانی همایون ایوانی در چهارمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران