سالی دیگر، سالگردی دیگر، سعید یوسف

سعید سلطانپور
سعید سلطانپور

از مرکبِ خود بهار چون زیر آید

یاد تو به شکل شعر و تصویر آید

بر گورِ نبوده ات نویسد خیّام:ـ

خرداد به آخر چو رسد، تیر آید

سعید یوسف

ـ ۳۱ خرداد ۱۳۷۹