میز گرد مقاومت – بخش اول – سیروس کفایی – اشکال مقاومت خلاق در شهرستان در دهه شصت

میزگرد مقاومت در ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران
میزگرد مقاومت در ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران