اسناد تصویری ششمین گردهمایی سراسری: بهرام رحمانی – کارگاه بحث در باره سرکوب، مقاومت و مبارزه

بهرام رحمانی در ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران
بهرام رحمانی در ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران