گفتگوهای زندان منتشر کرد: از بیراهه‌های راه، مجموعه‌ای از یادنگاشته‌ها، گفتگو‌ها و مقالاتِ عباس هاشمی

گفتگوهای زندان، شماره‌های 14 و 15 به یادنگاشته‌ها، گفتگو‌ها و مقالاتِ عباس هاشمی، از کادرهای قدیمی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران اختصاص دارد. او از پایان دهه‌ی چهل با محافل وابسته به چریک فدایی خلق ارتباط داشته و از اوایل دهه‌ی پنجاه عضو سازمان چریک‌های فدایی خلق بوده است. در زیر فهرست مطالب منتشره در جلد نخست و دو و سپس پیش گفتار رفیق عباس هاشمی را در آغاز هر دو جلد می‌خوانید:ـ

شناسنامه کتاب

از بیراهه‌های راه (جلد نخست و دو)ـ

مجموعه‌ای از یادنگاشته‌ها، گفتگو‌ها و مقالات

عباس هاشمی

چاپ نخست: فروردین 1396

طرح روی جلد: عباس هاشمی

گرافیست: Hervé

ناشر: گفتگوهای زندان

شماره 14 و 15

   علاقمندان می توانند برای سفارش این کتاب با آدرس های ای میل زیر تماس بگیرند

book@dialogt.info

آدرس در اینترنت: ـ

http://dialogt.de

http://dialogt.info

بهای هر جلد، 10 یورو می باشد که علاقمندان می توانند هزینه کتاب و ارسال پستی آن را  به حساب زیر واریز کنند

M. Esad

IBAN: DE19 2505 0180 1904 7550 03

BIC: SPKHDE2HXXX

Sparkasse Hannover

گفتگوهای زندان منتشر کرد: از بیراهه‌های راه، مجموعه‌ای از یادنگاشته‌ها، گفتگو‌ها و مقالاتِ عباس هاشمی

گفتگوهای زندان منتشر کرد: از بیراهه‌های راه، مجموعه‌ای از یادنگاشته‌ها، گفتگو‌ها و مقالاتِ عباس هاشمی

فهرست مطالب، جلد نخست

سرسخن

یادنگاشته‌ها

از بیراهه‌های راه

خلاف تشکیلاتی

دستور تشکیلاتی

یک آنِ دوگانه!ـ

بهار می شود!ـ

مصاحبه‌ها و گفتگوها

پاسخ به سوالات یک پژوهشگر

نخستین گفت و گوی منوچهر آذری با عباس هاشمی

گفت و گوی دوم منوچهر آذری با عباس هاشمی

گفتگوهای زندان منتشر کرد: از بیراهه‌های راه، مجموعه‌ای از یادنگاشته‌ها، گفتگو‌ها و مقالاتِ عباس هاشمی

گفتگوهای زندان منتشر کرد: از بیراهه‌های راه، مجموعه‌ای از یادنگاشته‌ها، گفتگو‌ها و مقالاتِ عباس هاشمی

فهرست مطالب جلد دوم

سرسخن

مقالات و نـقدها

نگاهی به „سفر با بال‌های آرزو“ـ

بیگانگی بیانیه با مردم

بابک: سهمی بزرگ در افشاء استالینیزم وطنی!ـ

ـ“کتاب سیاه“ و اطلاعاتی‌های سیاهکار!  ـ

نامه‌ی سرگشاده به „مریم سطوت“ـ

قواعد بازی‌های بزرگ را رعایت كنیم

تاملی بر „پرگار“ و افاضات „نگهدار“!ـ

تاملی بر «گستاخی» و ‏‏«عقلانیت»‏     ـ

بر اندوهِ «پری شادخت» محبوبم گریستم

یادی از سعید سلطانپور

مشکلِ „آرش کمانگیر” یا هایده ترابی؟

حمید اشرف، احترام دوست، اعجابِ دشمن!ـ

مصاحبه‌ها و گفتگوها

گفت و گوی آرش با عباس هاشمی

کدام انقلاب؟

گفت و گوی پرویز قلیچ‌خانی با عباس هاشمی

گفت و گوی سوم منوچهر آذری با عباس هاشمی (چگونه روشنفکری؟)

در سطور زیر پیش گفتار رفیق عباس هاشمی را در آغاز هر دو جلد می‌خوانید:ـ

سرسخن

انتشار این مجموعه به همـت رفقـایی بـا محبـت انجـام گرفتـه كـه از سلاله‌ی فدائیان خلق هستند و به اشكال مختلف در فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی شركت دارند. ضمن ابراز تشكر و از این‌كه نوشته‌های مرا مناسـبِ انتـشار دانـسته و لاجـرم بـه جمـع آوری و تجدید تایپِ آنها پرداخته اند؛ باید توضیح بدهم كه بخش عمـده‌ی ایـن نوشته‌ها در نشریات فارسی زبان خارج از كشور و یـا مجـلات انترنتـی به تدریج انتشار یافته‌اند و تعدادی از آن‌ها در آرشیوهایی هنوز موجودند.ـ

رفقا پس از تجدید تایپ، یك به یك مطالب را برایم فرسـتاده‌انـد و مـن در آن‌ها تغییـری بـه جـز تـصحیح اشـتباهات تـایپی نـداده‌ام و بـه نـدرت دست به تغییر كلمات زده‌ام. با این كه به طور طبیعی؛ با گذشت زمان و تجربه من هم تغییر كرده‌ام و منطقی است كه در نوشته‌هایی در این میان نكاتی وجود داشته باشد كه از دقت لازم برخوردار نباشـد و یـا امـروزه دیگر آن فرمول‌بندی‌ها بـه زبـانِ مـن نیاینـد، امـا بـه عمـد آن‌هـا را تغییـر نداده‌ام چرا كه این نوشته‌ها خود بیانِ نگاه من در ایـن دوره‌ی سـی سـال و اندی تبعید است همچنین دربعضی از مقالات و مصاحبه‌ها به مطالب مهمی به‌شكل مختصر و موجز پرداخته‌ام كه امیدوارم در آینده به تكمیل اهم آن‌ها بپردازم! انتقادات خوانندگان و به‌ویژه نقطه نظرات اصلاحی رفقای سابق‌ام می‌تواند به این امر به‌ویژه از جنبه‌ی تاریخی و دقت رویدادها یاری رساند و این كتاب در چاپ‌های بعدی از ایرادات كمتری برخوردار باشد!ـ