Category: مهناز متین

مهناز متین 1

نشر نقطه و ادبیات زندان، متن سخنرانی مهناز متین در هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

صحبتی که من امروز دارم، مرور کوتاهی است به کارهای منتشر شده توسط نشر نقطه در ربط با زندان و شکنجه. همین جا تأکید کنم که هر جا از زندان صحبت می‌کنم، مقصودم زندان...

از کارهای دستی امیرهوشنگ صفائیان 0

نگاهی به آثار و نوشته های ناصر مهاجر- 7: کشتار ٦٧، پرده‌ی دوم خرداد ٦٠، پژوهش مشترک مهناز متين- ناصر مهاجر

بزرگداشت كشتار بزرگ زندانيان سياسى ايران در تابستان ١٣٦٧ که در جريان آن چند هزار زندانی، پنهان از همگان به جوخه‌های اعدام سپرده شدند، چندی‌ست كه حُكم يك آئين سالانه را براى مخالفان تبعيدى...