گرامی باد یاد رفیق رحیم استخری

بی گمان رفقای „گفتگوهای زندان“ رفیق رحیم استخری (رحیم شیرازی ) را هیچگاه فراموش نخواهند کرد. رفیق رحیم قبل از انقلاب در آلمان به سر میبرد و بعد از انقلاب به ایران باز گشت. رفیق همیشه خندانی، که نه تنها در برگزاری سمینار سراسری در گوتنبرگ، صمیمانه یکی از میزبانان و اعضای کمیته ی برگزاری گردهمایی ها بود، بلکه بعنوان یکی ازپرشورترین شرکت کنندگان برنامه کشتار سراسری زندانیان سیاسی در مکانهای مختلف بوده و دربرگذاری ی برنامه ها شرکت فعالی داشته و در بحث ها حضور فعالی داشت. چهره ی همیشه خندانش برای همه ی ما آشکار بود. رفیق رحیم از فعالان نهادهای کارگری و اعتراضات سیاسی بر علیه رژیم اسلامی ایران در گوتنبرگ سوئد بود. رفیق رحیم در دوم ماه می 2024 ما را ترک کرد اما یادش همیشه با ما خواهد بود.

گفتگوهای زندان از دست دادن این رفیق گرامی و ارزشمند را به خانواده ی او،دخترانش (ساشا و شیوا) و تمامی رفقایش در تمام دنیا بخصوص „کانون همبستگی  با کارگران ایران در گوتنبرگ“ و „نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران_خارج از کشور“ تسلیت میگوید.

سرنگون باد نظام سرمایه داری ایران

برقرار باد سوسیالیزم

„گفتگوهای زندان“ 

بیستم ماه می 2024