اجرای ترانه „آموختيم دوستت بدارم“ فرمانده چه گوارا- توسط پاتريسيو پاديا – هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، هانوفر