هنوز و هميشه – از پسِ دو سٓدِه، بهروز داودی

مارکسِ تری یر
مارکسِ تری یر

هنوز و هميشه – از پسِ   دو سٓدِه

شبحى بر فرازِ بيگانگى
بر فراز  كار
شبحى بر فرازِ  تنهائى
بر فرازِ  انسان
يِنى*  تو چيزى بگو اينبار
فرزندانِ  سالخورده ى  من
بسيار خسته اند
و فرزندانِ  جوانِ  آنان
بر تنديسِ  دويست ساله ى  من
حجابى  قرمز كشيده اند
تنها
با دست هاى  نوازشگر تو
مگر
حجابِ  تنديس
از من
برداشته شود
يِنى،  تو چيزى بگو اينبار
يِنى
ياد واره ى ديروز  را
در حجاب  نگاهت
به   فردا   بسپار
بهروز داودی
پاريس – مى ٢٠١٨
ـ *  يِنى فون وِستفالِن
همسر ، همراه  و معشوق كارل ماركس