Kategorie: زندان در ایران

نهمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

اسناد و گزارش‌های نهمین گردهمایی سراسری: افتتاحیه بخش هنری، برلین ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۳

نهمین گردهمایی سراسری با عنوان خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی و دادخواهی رهایی بخش از بعد از ظهر ۲۹ سپتامبر...

گزارش مبارزه برای آزادی ۵۵‏ ‏۳ آبان ۱۴۰۲ – ۲۵ اکتبر ‌۲۰۲۳‏ در این شماره:‏ فرستادن زندانیان سیاسی به بیمارستان...