Category: مینا اسدی

مینا اسدی 1

بیاد اشرف سرهنگ پور نمین: هرگز نمی بخشیم … و … هر گز از یاد نمی بریم، مینا اسدی

همسایه بودیم و بیشتر روزها همدیگر را در کوچه و خیابان می دیدیم. او بر روی یک صندلی چرخدار نشسته بود. و همیشه هم پسرش شهنام همراهش بود. صندلی مادر را می چرخاند و...