گفتگوی امیرجواهری با هژیر پلاسچی فعال سیاسی و از سخنگویان ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

هژیر پلاسچی فعال سیاسی و از سخنگویان هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران
هژیر پلاسچی فعال سیاسی و از سخنگویان هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

در سی و چهارمین سالگرد کشتار ضد انسانی
سی خرداد۶۰
گفتگوی امیرجواهری با هژیر پلاسچی فعال سیاسی و از سخنگویان ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

درباره تم ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، که از تاریخ ۱۱ تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵ در برلین برگزار می شود و ابعاد جنایت رژیم دردهه شصت ، کشتار سی ام خرداد ۱۳۶۰و قتل عام وسیع تابستان ۱۳۶۷

 

هژیر پلاسچی فعال سیاسی و از سخنگویان ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

هژیر پلاسچی فعال سیاسی و از سخنگویان ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران