ویدئو کلیپ افتتاحیه بخش یاد یاران و بگذار سخن بگویم! گورهای جانفشانان و جانباختگان در اهواز و مسجدسلیمان

روز سوم گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، اول اکتبر 2017، هانوفر آلمان به یاد یاران و بگذار سخن بگویم!  اختصاص داشت. این بخش با ویدئو کلیپی از گورهای جانفشانان و جانباختگان خوزستان در شهرهای اهواز و مسجد سلیمان آغاز شد که رژیم جمهوری اسلامی سعی در تخریب آنان دارد. این ویدئو کلیپ به هفتمین گردهمایی سراسری تقدیم شده است. با تشکر از عزیزانی که در تهیه و آماده سازی این ویدئو کلیپ یاری رسانده اند، شما را به دیدن آن دعوت می کنیم