Category: فریده ثابتی

0

365 days

365  روز  365 صبح همان نگرانی ها  365 روز همان کار پرمشقت  365 شبی که انسان میل بیدار شدن ندارد و اکنون دوباره همان سئوال قدیمی باز هم یک  365 روز دیگر   آری...