Kategorie: شعر

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

پریدلان، رهیاب

پریدلان پریدلان ِ صبوری  که کس  نیازردند طریق مِهر گرفتند  و  رنج ها  بردند صبورسرگذراندند و صخره سا ماندند زمانه ...

بزرگداشت سعید سلطانپور در خاوران 1996

خاک وتاک، رهیاب

در این دوران تلخی که مرارت ها فراوانند کجا  باید  پناه  آریم ؛ جز آنجایی که  یارانند ؟ اگرخاک است...

طرح از گفتگوهای زندان

پشت شیشه، بهروز داودى

پای از شب نرفته بود هنوز مهربانی را چه گرم  در قهوه خانه  نوشیدیم  و زمان را چه ساده  ،  چه بی اعتنا                         به خاک  سپردیم پای از شب نرفته بود هنوز كه  آواز  و  ساز...