Kategorie: جنبش دادخواهی

عکسهای خاوران از صفحه‌ی فیسبوک پرستو فروهر

در باب بازنمایی و بازگویی، سیاوش فانی

در اجرا/چیدمان خاوران در گردهمایی امسال, برخی شمع و گل به دست شرکت کردیم و برخی نیز از دور به...