Kategorie: شعر

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

پریدلان، رهیاب

پریدلان پریدلان ِ صبوری  که کس  نیازردند طریق مِهر گرفتند  و  رنج ها  بردند صبورسرگذراندند و صخره سا ماندند زمانه ...

بزرگداشت سعید سلطانپور در خاوران 1996

خاک وتاک، رهیاب

در این دوران تلخی که مرارت ها فراوانند کجا  باید  پناه  آریم ؛ جز آنجایی که  یارانند ؟ اگرخاک است...

دانشجو می رزمد، استبداد می لرزد

شب نامه شماره 10، 22 دی 1396، اخبار و مقالات مربوط به جنبش اعتراضی دی 96

برای خواندن شب نامه شماره 10، 22 دی 1396، اخبار و مقالات مربوط به جنبش اعتراضی دی 96 لطفا اینجا...