Kategorie: همایون ایوانی

ـ 2ـ روزنامه مجاهد در شماره ۱۱۵، ۲۰ فروردین ۱۳۶۰ خبر از کشته شدن پنج هوادار سازمان مجاهدین خلق در روزهای نوروز می دهد

صوراسرافیل هفتگی ۲ – هشتم تا چهاردهم فروردین ۱۳۶۰، همایون ایوانی

برای خواندن نسخه پی دی اف لطفا اینجا کلیک کنید http://dialogt.de/wp-content/uploads/2019/03/123_8_14_Farvardin_1360.pdf درباره این مجموعه یادداشتها:ـ درباره „صوراسرافیل هفتگی“ ـ میرزا...

ـ 1 کار، ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، شماره ۱۰۲، چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۵۹

صوراسرافیل هفتگی – یکم تا هفت فروردین 1360، همایون ایوانی

،هفته یکم، 1360، شنبه اول فروردین تا جمعه هفتم فروردین، معادل 20 تا 26 مارس 1981، برای خواندن نسخه پی...

شکل 1 رابطه ماندگاری یادمانه با رسانه مورد استفاده اش

زمینه ها و پیامدهای کشتار سراسری زندانیان سیاسی . فیلم سخنرانی همایون ایوانی از همکاران گفتگوهای زندان در بزرگداشت جانفشانان و جانباختگان دهه شصت، برلین

زمینه ها و پیامدهای کشتار سراسری زندانیان سیاسی . سخنرانی همایون ایوانی از همکاران گفتگوهای زندان در بزرگداشت جانفشانان و...

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

نگاهی به اسناد: سخنرانی همایون ایوانی کنفرانس بين المللی تحت عنوان „همبستگی، دفاع و مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی در سراسر جهان“ـ

سخنرانی همایون ایوانی از همکاران گفتگوهای زندان در کنفرانس بين المللی تحت عنوان „همبستگی، دفاع و مبارزه برای آزادی زندانيان...