Category: بهروز داوودی

طرح از گفتگوهای زندان 1

پشت شیشه، بهروز داودى

پای از شب نرفته بود هنوز مهربانی را چه گرم  در قهوه خانه  نوشیدیم  و زمان را چه ساده  ،  چه بی اعتنا                         به خاک  سپردیم پای از شب نرفته بود هنوز كه  آواز  و  ساز خاموش   به خلوت  ما چشم دوخته بودند پای از شب  گذشته بود اکنون دستهایت که سرد بودند به گمانت دیگر  نمی خواستند از    روى...