Kategorie: احزاب و سازمان ها

داریوش کاید پور

جای خالی رفقای از دست رفته ام! – نگاهی زندگی و آثار جانفشان داریوش کایدپور، از: همایون ایوانی

 اگر می ماندند شکوفه باران می شدند درختان بادامی که از تیغ گذشتند اگر می ماندند دهان کودکان پر از...

همبستگی تادم مرگ، تا پس از مرگ تا رستاخیز خلق

روحانی نماینده طبقه سرمایه دار حاکم بر ایران و یکی از مسئولین جنایات رژیم جمهوری اسلامی در قتل عام واعدام ها وزندان وشکنجه هزاران کمونیست، آزادیخواه و مخالف است!ـ

توجه: هر سه تظاهرات ما به دلایل امنیتی لغو شده اند در پی رویدادهای وحشتناک دیشب در پاریس که تاکنون...

پوستر ششمین گردهمایی سراسری دربراه کشتار زندانیان سیاسی در ایران، 11 تا 13 سپتامبر، برلین

پیام سازمان اتحاد فدائیان کمونیست به ششمین گردهمائی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

شهریور امسال بیست وهفتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی درسیاهچالهای جمهوری اسلامی است. بیست وهفت سال قبل  قطعنامه سازمان ملل  مبنی...

پوستر ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران (11 تا 13 سپتامبر- برلین)

پبام حزب سرخ نروژ به ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

سرکوب فعالین سیاسی را در ایران متوقف کنید. رژیم ایران کماکان سیاست سرکوب را در مقابل فعالین سیاسی از طریق...